Protestanse Gemeente Naaldwijk

ANBI-gegevens voor de Protestantse gemeente Naaldwijk.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: De Protestantse gemeente Naaldwijk
Telefoonnummer (facultatief): 0174 625 766
RSIN/Fiscaal nummer: 002550635
Website adres: www.pkn-naaldwijk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Anjerlaan 47
Postcode: 2671 KH
Plaats: Naaldwijk

De Protestantse gemeente Naaldwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Naaldwijk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 33 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8). 

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Op de website vindt u de visie zoals deze door onze gemeente specifiek is gemaakt.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website vindt u het beleidsplan 2012-2015 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

   

   

begroting

rekening

rekening

2017

2017

2016

baten

Opbrengsten uit bezittingen

     151.500

     175.248

      151.672

Bijdragen gemeenteleden

      318.750

     336.219

      327.915

Subsidies en overige bijdragen van derden

                -

                -

                -

Totaal baten

      470.250

     511.467

      479.587

lasten

 

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

      279.947

     219.484

      241.545

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

      32.500-

       24.128-

       24.976-

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

        28.000

       25.466

       26.166

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

           81.000

        132.340

         101.765

Salarissen (koster, organist e.d.)

      105.250

     112.218

      107.611

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

        27.350

       20.218

       22.025

Lasten overige eigendommen en inventarissen

                -

                -

                -

Totaal lasten

      489.047

     485.598

      474.136

Resultaat (baten - lasten)

      18.797-

       25.869

         5.451

 

 Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast ontvangt de kerk inkomsten uit collectes tijdens de kerkdiensten,
De PgN bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, gebouwen en geldmiddelen. Dit vermogen is door de jaren heen opgebouwd en soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
De Pgn ontvangt geen overheidssubsidie behoudens voor een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Protestantse Gemeente te Naaldwijk

college van kerkrentmeesters

   

   

   

   

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

   

   

   

begroting

rekening

rekening

2017

2017

2016

baten

Opbrengsten uit bezittingen

      151.500

     175.248

      151.672

Bijdragen gemeenteleden

      318.750

     336.219

     327.915

Subsidies en overige bijdragen van derden

                -

                -

                -

Totaal baten

      470.250

     511.467

      479.587

lasten

 

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

      279.947

     219.484

      241.545

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

        32.500-

       24.128-

       24.976-

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

        28.000

       25.466

       26.166

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

           81.000

        132.340

         101.765

Salarissen (koster, organist e.d.)

      105.250

     112.218

      107.611

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

        27.350

       20.218

       22.025

Lasten overige eigendommen en inventarissen

                -

                -

                -

Totaal lasten

      489.047

     485.598

      474.136

Resultaat (baten - lasten)

        18.797-

       25.869

         5.451