ANBI diaconie

A.    Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Naaldwijk
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.16.550
Website adres: www.pkn-naaldwijk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Anjerlaan 47
Postcode: 2671 KH
Plaats: Naaldwijk
Postadres: Anjerlaan 47
Postcode: 2671 KH
Plaats: Naaldwijk


De Protestantse gemeente Naaldwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Wij willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen getuigen van het geloof, de hoop en de liefde die hen vanuit het christelijk geloof beweegt. Een gemeenschap die zichtbaar aanwezig is in de samenleving voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving en voor alle mensen die aandacht en zorg nodig hebben.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente Naaldwijk.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 33 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 12 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen. De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst - in geloofsbelijdenis, kerkorde en in visienota.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Default.aspx

Evaluatie werkzaamheden diaconie van de Protestantse gemeente Naaldwijk seizoen 2014-2015  en jaarplan 2015-2016

Om te beginnen kunnen we zeggen dat de diaconie het afgelopen seizoen in een prettige sfeer vergaderd en gewerkt heeft. Het is een leuke ploeg waarin goed wordt samengewerkt. Er is wel een taakverdeling, maar de diaconie werkt in de eerste plaats als een team.
Een deel van de tijd hebben de leden van de diaconie besteed aan vaste taken. Diakenen doen dienst bij de vieringen en zorgen voor de collecten. Bij de avondmaalsvieringen hebben de diakenen een extra taak. Dat gebeurde afgelopen jaar niet alleen bij avondmaalsvieringen in de kerk, maar ook bij enkele avondmaalsvieringen bij oudere gemeenteleden thuis. Ook was de diaconie vertegenwoordigd bij een aantal huwelijksinzegeningen. Een bijzondere taak voor diakenen is er bij de viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, bij het aansteken van de kaarsen voor overleden gemeenteleden. Bij de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid heeft de diaconie een aparte taak bij de inzameling van producten in natura.
Leden van de diaconie zijn betrokken bij het werk van het diaconaal streekverband De Tien en bij het Diaconaal Platform Westland. De eerste organisatie organiseert steun rond een aantal gekozen projecten waar diaconieën in het Westland samen zorg voor dragen. Het Diaconaal Platform Westland houdt zich bezig met schuldhulp en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Westland en is daarin gesprekspartner van de gemeente.
Een aparte werkgroep die onder de diaconie valt is de werkgroep Kerk in Actie Buitenland. Die groep is actief met fondsenwerving voor een drietal projecten op het Indonesische eiland Sumba. De diaconie heeft hieraan € 25.000 per jaar toegezegd voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Er wordt aan gewerkt om door regelmatige berichtgeving de betrokkenheid van onze gemeente bij die projecten te bevorderen. Het bezoek van ds. Judith van den Berg, eind april, heeft daar hopelijk ook positieve invloed op. Zij is bij genoemde projecten betrokken en heeft daar veel over verteld. In de weken voor Pasen is actie gevoerd voor een apart project in Bangla Desh.
Incidentele contacten onderhoudt de diaconie met de werkgroep Kerk met Stip waaronder ook de stichting Toreachit ressorteert. Het gaat hierbij om contacten met en steun voor ex-gedetineerden. Incidentele activiteiten zijn er verder bij de schrijfactie voor Amnesty in de weken voor Kerst en de schrijfactie voor gevangenen rond Pasen. Ook was de diaconie betrokken bij een voedselinzameling door de stichting Dorcas. Die laatste actie willen we een volgend jaar wat beter zien te coördineren.
De diaconie houdt permanent een diaconale hulplijn open, via een vast telefoonnummer. Mensen met praktische problemen en vragen kunnen dat nummer bellen. Er is een aantal vrijwilligers waar een beroep op gedaan kan worden om mensen te helpen bij klusjes en praktische problemen (boodschappen, reis naar het ziekenhuis e.d.). De wijkdiakenen draaien mee in de wijkteams en doen hun best daar signalen op te vangen over mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Het aantal hulpvragen bij financiële problemen is, tegen de verwachting in, nog niet erg gestegen. De diaconie ondersteunt verder de voedselbank, die de Ontmoetingskerk als verdeel- en opslagcentrum gebruikt. Een aparte taak is de organisatie rond de Westlandweek, een vakantieweek in zorghotel het Roosevelthuis in Doorn. De diaconie is actief bezig met informatie en werving onder de groep ouderen die voor zo’n vakantie in aanmerking komt.
Aparte projecten zijn er rond de Aandachtszondag en de periode voor Kerst. Voorafgaand aan de Aandachtszondag zorgen diakenen voor de coördinatie van het verdelen en bezorgen van een groot aantal bossen bloemen. De taakgroep pastoraat zorgt ieder jaar voor het aanleveren van de adressen. In de weken voor Kerst regelt de diaconie dat er een kerstattentie bij de oudere gemeenteleden bezorgd wordt. De bezorging wordt in samenwerking met de taakgroep pastoraat geregeld.
Vanuit de gemeente is het initiatief gekomen tot de instelling van de werkgroep Duurzaamheid. In de kerkelijk organisatie is deze werkgroep onder de diaconie geressorteerd, hoewel er natuurlijk ook activiteiten te verwachten zijn, die thuis horen bij het College van Kerkrentmeesters. Inmiddels heeft de Ontmoetingskerk in de Groene Loperdienst van 3 mei 2015 de status Groene Kerk gekregen.
Tenslotte hebben we ons bezig gehouden met een voorstel voor het starten van een buurtrestaurant in het Atrium van de Ontmoetingskerk. Dat idee is in de diaconie positief ontvangen. We hopen daar in het nieuwe jaar mee aan de slag te gaan.

Plannen voor 2015-2016
In het nieuwe seizoen gaat de diaconie natuurlijk door met de meeste vaste taken. We willen extra aandacht geven aan een drietal thema's:

  1. We hopen dat in het najaar het buurtrestaurant van start kan gaan. Dat zal nog heel wat organisatorisch en praktisch werk vragen. Het werk gebeurt in samenwerking met Vitis Welzijn, maar de kerk draagt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid en de diaconie neemt daarbij het voortouw. Werving en toerusting van vrijwilligers, communicatie en coördinatie moeten goed verlopen om het buurtrestaurant een goede start te geven.
  2. De werkgroep duurzaamheid zal ongetwijfeld met een aantal initiatieven en voorstellen komen. De diaconie wil daar een actieve rol bij spelen.
  3. In onze kerk is een groepje gemeenteleden begonnen met nadenken over manieren waarop steun geboden kan worden aan de groep kwetsbare ouderen in de gemeente. Door de veranderingen in de zorg wordt het voor die groep niet gemakkelijker. Hoe kunnen we in de kerk vormen van hulp en ondersteuning organiseren voor kwetsbare ouderen? Ook met de voorstellen uit die groep wil de diaconie komend seizoen aan de slag.

E. Beloningsbeleid.
De diaconie van de Protestantse Gemeente Naaldwijk heeft geen betaalde krachten in dienst. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Gepubliceerde jaarcijfers 2017 2016

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.