Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuursorgaan van een kerkelijke gemeente. De Protestantse gemeente te Naaldwijk heeft een bestuursmodel met Kerkenraad.

De Kerkenraad handelt - met inachtneming van de algemene besluiten en beleidslijnen - de lopende en zich aandienende zaken af. Hiervoor komt zij maandelijks bij elkaar. Veel van deze zaken worden voorbereid door de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en de Taakgroepen, zie elders op deze website. Zij zijn alle vertegenwoordigd in de Kerkenraad.

Om de gemeente te betrekken bij de te nemen beslissingen wordt jaarlijks minimaal tweemaal een zogenaamd gemeenteoverleg gehouden.