Jaarverslag Diaconie seizoen 2019-2020

Samenstelling
Aan het begin van het seizoen namen we afscheid van Goos Hofland, Ans Prins en Leo van Geest en verwelkomden we Karin Roctus als penningmeester. Enkele weken later besluit Petra Vlot om het lidmaatschap van de kerk op te zeggen. De diaconie vergadert dit seizoen in totaal 9 keer. Vanwege de uitbraak van het corona-virus wordt 1 vergadering afgelast en wordt ook een vergadering via Zoom gedaan. Vanaf juni 2020 wordt er weer in de Ontmoetingskerk vergaderd.

Vaste taken
De diaconie heeft als vaste taak de organisatie van de Maaltijdvieringen, die afgelopen jaar op heel verschillende manier plaats hebben gevonden. Naast de vieringen in de kerk regelt de diaconie ook de maaltijdvieringen in het Woerdblok. Verder regelt de diaconie alles m.b.t. de collectes en de collectanten in de kerkdiensten. Op enkele adressen legen diakenen de busjes van de kerktelefoon. Dit aantal neemt steeds verder af omdat steeds meer via Internet de diensten gevolgd kunnen worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn diakenen zichtbaar aanwezig: ze helpen bij het aansteken van de kaarsen. Ook bij huwelijksvieringen is de diaconie vertegenwoordigd.

Op die lijst staat een aantal doelen vermeld die jaarlijks een gift van de diaconie ontvangen. Verder is de diaconie actief vertegenwoordigd bij de Tien (gezamenlijke projecten van Westlandse diaconieën) en bij het Diaconaal Platform Westland. Bij het DPW is het kernteam actief geworden. Dit team vergadert zeer regelmatig en zoekt contact met politieke en maatschappelijke instanties. Ook bij de organisatie van De Tien zijn er zorgen over de bestuurlijke continuïteit.

Een jaarlijks terugkerende activiteit van de diaconie betreft de Aandachtszondag. De diaconie zorgt voor de bestelling en de verdeling van de boeketten op die zondag. De diaconie geeft ook ieder jaar extra aandacht aan de vieringen van de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid. In verband met de bazar in de Ontmoetingskerk is de Dankdag dit jaar in de Oude Kerk gehouden.

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie werkt een aantal groepen:

  • Kerk met Stip, die zich bezighoudt met zorg voor mensen die in de gevangenis verblijven.
  • Kerk in Actie Buitenland, die acties organiseert voor een drietal goede doelen in het buitenland: de stichting Youth Development Foundation en Stichting de Zaaier. De stichting Assistance Healthcare Albanië ontvangt ook steun van de diaconie, maar dat wordt verder bij jeugddiaconaat vermeld.
  • De Werkgroep Duurzaamheid werkt aan aandacht voor gebruik van Fairtrade producten, betere afvalscheiding, mogelijkheden voor Groen beleggen en het leggen van zonnepanelen op de pastorieën. Zij overleggen hierover met het College van Kerkrentmeesters.

Vanwege de corona-uitbraak is de Westlandweek dit jaar niet doorgegaan.

De diaconie houdt zich ook bezig met het Westerhonk. Er wordt gezorgd voor ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdiensten en er worden vrijwilligers geworven om op zondag bij die diensten te helpen.

Het jeugddiaconaat is weer een andere activiteit van de diaconie. Een belangrijk deel van dat werk betreft de diaconale werkvakantie van een grote groep jongeren in Albanië. Door corona is de werkvakantie niet doorgegaan. Het jeugddiaconaat helpt ook mee met de attenties rond de eindexamens.

Jaarlijks zorgt de diaconie voor een brief met acceptgiro die in het najaar met het maandblad Eén wordt verstuurd. 

Verborgen werk
Veel van wat de diaconie doet gebeurt discreet. Een aantal mensen ontvangt individuele hulp van de diaconie, maar dat wordt niet naar buiten gebracht.

De diaconie ondersteunt de Voedselbank, die iedere donderdag in de Ontmoetingskerk actief is, o.a. met koffie voor de bezoekers van de Voedselbank. In samenwerking met de Voedselbank is ook dit jaar de actie Vakantietas georganiseerd. Zeventig rugzakjes met allerlei leuke dingen voor de vakantie zijn via de Voedselbank uitgedeeld.

Een belangrijk onderdeel van de diaconie is de Diaconale Hulpdienst, waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer ze praktische hulp nodig hebben (vervoer, boodschappen, klussen, begeleiding naar ziekenhuis e.d.). 

Acties
In het najaar heeft Jaap Schut onder verantwoordelijkheid van de diaconie een actie gehouden om voedselpakketten te verzamelen voor mensen in landen in Oost-Europa. Die actie wordt gehouden onder de vlag van de organisatie Dorcas.

Ieder jaar organiseert de diaconie dat er een aantal Kerstgiften gebracht worden bij gezinnen met een krappe beurs.

Ook rond de Kerst zorgt de diaconie voor de verspreiding van een groot aantal kerstattenties voor oudere gemeenteleden. Dat gebeurt, net als de Aandachtszondag, in samenwerking met de taakgroep Pastoraat.

De diaconie heeft opnieuw meegedaan met het lokale noodfonds voor vluchtelingen. Wanneer vluchtelingen voor problematische uitgaven komen te staan (wasmachine, bij voorbeeld) kan er een beroep op dat fonds worden gedaan. Het fonds is opgezet samen met de diaconie van de Oude Kerk en de Caritas van de Adrianusparochie.

In december heeft de diaconie gewerkt aan de actie voor decembergroeten. De Paasgroeten-actie is dit jaar anders verlopen omdat vanwege corona de kerkdiensten niet doorgingen.