Wij zijn een kerk voor iedereen

Om waar te maken dat wij een kerk voor iedereen: geïnspireerd door de Bijbel en ons geloof zijn wij een dienende, lerende en vierende geloofsgemeenschap. Ons motto is:

Verbinding, Inspiratie, Aandacht

Online diensten (aangepast vanwege energiebesparing)

Om energie te besparen houden we vanaf januari tot en met april (2023) gezamenlijke diensten, afgewisseld in de Ontmoetingskerk en de in Oude Kerk. De diensten vanuit de Oude Kerk zijn te volgen via Kerkomroep.
De avondvespers - zoals vermeld in de flyer - gaan in bovengenoemde periode om dezelfde reden niet door. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk de Trommelvesper op 16 april en de Bijzondere dienst op 23 april. In de agenda (of helemaal onderaan deze pagina) staat vermeld in welke kerk de morgendiensten plaatsvinden.

De uitzendingen van de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te zien op:

Ontmoetingskerk live Youtube Ontmoetingskerk Kerkomroep

ANBI diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Naaldwijk
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.16.550
Website adres: www.pkn-naaldwijk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Anjerlaan 47
Postcode: 2671 KH
Plaats: Naaldwijk
Postadres: Anjerlaan 47
Postcode: 2671 KH
Plaats: Naaldwijk

De Protestantse gemeente Naaldwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Wij willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen getuigen van het geloof, de hoop en de liefde die hen vanuit het christelijk geloof beweegt. Een gemeenschap die zichtbaar aanwezig is in de samenleving voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving en voor alle mensen die aandacht en zorg nodig hebben.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente Naaldwijk.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 13 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen. De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst - in geloofsbelijdenis, kerkorde en in visienota.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: https://www.protestantsekerk.nl/thema/

Jaarverslag Diaconie seizoen 2019-2020

Samenstelling
Aan het begin van het seizoen namen we afscheid van Goos Hofland, Ans Prins en Leo van Geest en verwelkomden we Karin Roctus als penningmeester. Enkele weken later besluit Petra Vlot om het lidmaatschap van de kerk op te zeggen. De diaconie vergadert dit seizoen in totaal 9 keer. Vanwege de uitbraak van het corona-virus wordt 1 vergadering afgelast en wordt ook een vergadering via Zoom gedaan. Vanaf juni 2020 wordt er weer in de Ontmoetingskerk vergaderd.

Vaste taken
De diaconie heeft als vaste taak de organisatie van de Maaltijdvieringen, die afgelopen jaar op heel verschillende manier plaats hebben gevonden. Naast de vieringen in de kerk regelt de diaconie ook de maaltijdvieringen in het Woerdblok. Verder regelt de diaconie alles m.b.t. de collectes en de collectanten in de kerkdiensten. Op enkele adressen legen diakenen de busjes van de kerktelefoon. Dit aantal neemt steeds verder af omdat steeds meer via Internet de diensten gevolgd kunnen worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn diakenen zichtbaar aanwezig: ze helpen bij het aansteken van de kaarsen. Ook bij huwelijksvieringen is de diaconie vertegenwoordigd.

Op die lijst staat een aantal doelen vermeld die jaarlijks een gift van de diaconie ontvangen. Verder is de diaconie actief vertegenwoordigd bij de Tien (gezamenlijke projecten van Westlandse diaconieën) en bij het Diaconaal Platform Westland. Bij het DPW is het kernteam actief geworden. Dit team vergadert zeer regelmatig en zoekt contact met politieke en maatschappelijke instanties. Ook bij de organisatie van De Tien zijn er zorgen over de bestuurlijke continuïteit.

Een jaarlijks terugkerende activiteit van de diaconie betreft de Aandachtszondag. De diaconie zorgt voor de bestelling en de verdeling van de boeketten op die zondag. De diaconie geeft ook ieder jaar extra aandacht aan de vieringen van de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid. In verband met de bazar in de Ontmoetingskerk is de Dankdag dit jaar in de Oude Kerk gehouden.

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie werkt een aantal groepen:

  • Kerk met Stip, die zich bezighoudt met zorg voor mensen die in de gevangenis verblijven.
  • Kerk in Actie Buitenland, die acties organiseert voor een drietal goede doelen in het buitenland: de stichting Youth Development Foundation en Stichting de Zaaier. De stichting Assistance Healthcare Albanië ontvangt ook steun van de diaconie, maar dat wordt verder bij jeugddiaconaat vermeld.
  • De Werkgroep Duurzaamheid werkt aan aandacht voor gebruik van Fairtrade producten, betere afvalscheiding, mogelijkheden voor Groen beleggen en het leggen van zonnepanelen op de pastorieën. Zij overleggen hierover met het College van Kerkrentmeesters.

Vanwege de corona-uitbraak is de Westlandweek dit jaar niet doorgegaan.

De diaconie houdt zich ook bezig met het Westerhonk. Er wordt gezorgd voor ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdiensten en er worden vrijwilligers geworven om op zondag bij die diensten te helpen.

Het jeugddiaconaat is weer een andere activiteit van de diaconie. Een belangrijk deel van dat werk betreft de diaconale werkvakantie van een grote groep jongeren in Albanië. Door corona is de werkvakantie niet doorgegaan. Het jeugddiaconaat helpt ook mee met de attenties rond de eindexamens.

Jaarlijks zorgt de diaconie voor een brief met acceptgiro die in het najaar met het maandblad Eén wordt verstuurd. 

Verborgen werk
Veel van wat de diaconie doet gebeurt discreet. Een aantal mensen ontvangt individuele hulp van de diaconie, maar dat wordt niet naar buiten gebracht.

De diaconie ondersteunt de Voedselbank, die iedere donderdag in de Ontmoetingskerk actief is, o.a. met koffie voor de bezoekers van de Voedselbank. In samenwerking met de Voedselbank is ook dit jaar de actie Vakantietas georganiseerd. Zeventig rugzakjes met allerlei leuke dingen voor de vakantie zijn via de Voedselbank uitgedeeld.

Een belangrijk onderdeel van de diaconie is de Diaconale Hulpdienst, waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer ze praktische hulp nodig hebben (vervoer, boodschappen, klussen, begeleiding naar ziekenhuis e.d.). 

Acties
In het najaar heeft Jaap Schut onder verantwoordelijkheid van de diaconie een actie gehouden om voedselpakketten te verzamelen voor mensen in landen in Oost-Europa. Die actie wordt gehouden onder de vlag van de organisatie Dorcas.

Ieder jaar organiseert de diaconie dat er een aantal Kerstgiften gebracht worden bij gezinnen met een krappe beurs.

Ook rond de Kerst zorgt de diaconie voor de verspreiding van een groot aantal kerstattenties voor oudere gemeenteleden. Dat gebeurt, net als de Aandachtszondag, in samenwerking met de taakgroep Pastoraat.

De diaconie heeft opnieuw meegedaan met het lokale noodfonds voor vluchtelingen. Wanneer vluchtelingen voor problematische uitgaven komen te staan (wasmachine, bij voorbeeld) kan er een beroep op dat fonds worden gedaan. Het fonds is opgezet samen met de diaconie van de Oude Kerk en de Caritas van de Adrianusparochie.

In december heeft de diaconie gewerkt aan de actie voor decembergroeten. De Paasgroeten-actie is dit jaar anders verlopen omdat vanwege corona de kerkdiensten niet doorgingen.

E. Beloningsbeleid.
De diaconie van de Protestantse Gemeente Naaldwijk heeft geen betaalde krachten in dienst. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De resultatenrekening van de gezamenlijke jaarrekening van het College van Diakenen - de Diaconie - en “Kerk in Actie Buitenland”, is een tekort van € 3.813,-. Ondanks dit tekort is de financiële reserve van de diaconie nog op orde. Dit tekort is mede veroorzaakt door de beduidend lagere inkomsten bij de diaconie als gevolg van de Corona-pandemie. Ondanks de tegenvallende inkomsten heeft de diaconie wel aan alle verplichtingen en toegezegde steun aan projecten kunnen voldoen.
Onder de financiële vaste activa is de lening aan Oikocredit opgenomen. Deze lening is aan het einde van 2020 afgelost door Oikocredit. De diaconie zal in 2021 het vrijgekomen saldo weer herbeleggen in Oikocredit. Vanuit Oikocredit worden leningen verstrekt aan mensen in ontwikkelingslanden.

Diaconie ANBI jaaroverzicht

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.


Wijdoenmee
Groen Kerk
Kerken met stip
Wijdekerk