Kerk-met-Stip

kerk-met-stip.jpgSinds november 2013 is de Protestantse gemeente Naaldwijk officieel een Kerk-met-Stip. Dat betekent dat wij nadrukkelijk gastvrij zijn voor ex-gedetineerden. 
Nu geldt dat, zou je kunnen zeggen, toch voor elke kerk? De praktijk is weerbarstiger. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en van een geloofsgemeenschap. Helaas vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie regelmatig de vieringen meemaakten. Voor de meesten is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Momenteel zijn er in Nederland 75 Kerken-met-Stip. Een STIP op een huis of ander gebouw betekent ‘welkom’; vroeger schijnen zwervers een stip aangebracht te hebben op huizen en boerderijen die bereid waren hen onderdak te geven.
In de Protestantse gemeente Naaldwijk is er een werkgroep Kerk-met-Stip, verbonden aan zowel de Taakgroep Pastoraat als de Diaconie. De leden van deze werkgroep werken aan een open en gastvrij klimaat voor ex-gedetineerden en kunnen hen begeleiden en wegwijs maken in de gemeente. Of er daadwerkelijk ex-gedetineerden bij onze gemeente aankloppen of binnenlopen zal de toekomst moeten leren. Via verschillende wegen kan een ex-gedetineerde bij een Kerk-met-Stip terecht komen (bijv. via een justitiepastor of via www.kerkenmetstip.nl). Maar uiteraard is het ook mogelijk dat dat (voorlopig) niet gebeurt.
We realiseren ons dat sommige mensen moeite kunnen hebben met deze aandacht voor ex-gedetineerden, bijvoorbeeld door eigen ervaringen met een geweldsdelict. Uiteraard betekent aandacht voor ex-gedetineerden niet dat er géén aandacht is voor de slachtoffers. Integendeel. Voor hen en hun naasten is evenzeer aandacht nodig. Mocht u behoefte hebben aan gesprek met één van ons, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!