De koers van der kerk

De koers van de kerk 2015-2020

In de afgelopen tijd heeft de kerkenraad zich bezig gehouden met verkenningen en besprekingen om een goede richting te vinden voor de koers van onze kerk op weg naar 2020.
Begin 2014 is een grote enquête gehouden onder gemeenteleden. Later dat jaar is die enquête gevolgd door een aantal gesprekken met groepen gemeenteleden uit specifieke leeftijdsgroepen (20-35, 36-50, 51-65 en 65+). Uit die verkenningen kwam naar voren dat diaconale activiteiten in onze gemeente hoog genoteerd staan en dat de  huidige, wat meer traditionele vormen van kerk zijn aanspreken bij de huidige, afnemende groep “kerkgangers”, maar onvoldoende boeien en binden voor met name de jongere leeftijdsgroepen.
De kerkenraad heeft tegen die achtergrond gekozen voor twee speerpunten in het beleid voor de komende jaren. We willen er aan werken ook voor jongere generaties een centrum van inspiratie te zijn en we proberen de kerk op de kaart te zetten als een zichtbare en betrouwbare partner in de samenleving.
Dat betekent natuurlijk niet dat er geen aandacht meer besteed wordt aan het andere kerkenwerk. Dat gaat gewoon door. Zeker het pastoraat onder ouderen, die door overheidsbeleid in moeilijker positie kunnen komen, zal veel aandacht houden. Maar we proberen de komende jaren extra aandacht aan een paar punten de besteden.
Om te beginnen is het de bedoeling extra aandacht te geven aan de groep  twintigers. Eén van de predikanten wordt voor een deel van de tijd vrijgesteld om leden van deze doelgroep te bezoeken, te luisteren naar hun vragen en behoeften. Samen met hen wordt dan gezocht naar nieuwe vormen van kerk zijn: ontmoeting, activiteiten, gesprek. Dat hoeft met nadruk niet alleen op de zondagmorgen te gebeuren. Ook wordt werk gemaakt van het gebruik van andere communicatievormen: een interactieve website, gericht op deze groep, en contact via facebook accounts en twitter.
Een tweede speerpunt betreft een diaconale activiteit. Er zijn plannen om in samenwerking met Vitis Welzijn een vestiging van buurtrestaurant Bij mekaar in het Atrium van de Ontmoetingskerk te vestigen. Officieel is dat een activiteit onder de vlag van Vitis, maar de kerk levert de ruimte en het gebruik van de keuken. Het wordt een activiteit die door vrijwilligers gedaan wordt. Vrijwilligers kunnen uit de kerk afkomstig zijn, maar ook van daarbuiten. Zo wordt het een samenwerkingsproject waarin de kerk zich als betrouwbare partner laat zien. Het project is bedoeld om de eenzaamheid bij veel mensen tegen te gaan en de samenhang en de kwaliteit van leven in de buurt te verbeteren. De diaconie van onze kerk is bij dit project betrokken.
Op die manier hopen we als kerk in de komende jaren een koers te varen die enthousiasme en betrokkenheid oproept. We willen, overeenkomstig de opdracht in het Evangelie, een kerk zijn die dient en die inspireert. Daarbij hebben we niet alleen de mensen op het oog die lid van de kerk zijn, maar iedereen uit de samenleving die op ons pad gebracht wordt.