Meerjarenplan Protestantse gemeente Naaldwijk 2018 – 2021

VERBINDING AANDACHT INSPIRATIE

1. Inleiding

De PgN wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen getuigen van het geloof, de hoop en de liefde die hen vanuit het christelijk geloof beweegt. Onze gemeente is veelkleurig. Van behoudend tot vrijzinnig; zoekers, doeners en denkers.
De gemeenschappelijke bron waaruit wij ons geloofsleven voeden en richting willen geven, benoemen we als:
God als onbegrensde liefde
Jezus die deze liefde zichtbaar maakt voor alle mensen, als de mens waarin God zich laat vinden
De Bijbel, een oud boek vol verhalen over God en mensen, wat ons nog steeds inspireert.
We hebben ons de vraag gesteld: wie zijn we, hoe komen we over bij gemeenteleden en bij mensen buiten onze gemeente en wat willen we de komende jaren zijn. Onzes inziens zit er een groot verschil in: Betrokken gemeenteleden herkennen zich in de omschrijving die hierboven staat. Niet betrokken gemeenteleden en mensen buiten onze geloofsgemeenschap hebben een beeld van onze kerk, zoals die 50 – 60 jaar gelden was.
We zijn en willen de komende jaren een gemeenschap van gelovigen zijn, die niet in zichzelf gekeerd is, maar open staat voor en dienstbaar wil zijn aan elkaar en aan de samenleving waarin we samen leven. We willen een plaats zijn waar we VERBINDING zoeken met God, met elkaar en mensen om ons heen, waar we AANDACHT hebben voor elkaar in goede en slechte tijden, aandacht hebben voor de Bron en aandacht hebben voor anderen en we willen een gemeenschap zijn waar je INSPIRATIE vindt voor je leven en je geloof. Dat zijn daarmee de kernwoorden voor ons meerjarenplan de komende 3 jaar: Verbinding, aandacht en inspiratie. Die kernwoorden willen we in de samenhang van onze activiteiten zichtbaar, hoorbaar en voelbaar laten zijn en deze ook uitstralen en communiceren. Dat is niet zomaar even gedaan. We zijn een organisatie met vrijwilligers, ondersteund en begeleid door 3 predikanten. Het blijft oefenen om het goed te doen. Daarom is het thema voor 2018 – 2019: “oefenplaats van samenleven”.

2. Activiteiten plannen

 1. Pastoraat.
  Naast de continuering van de aandacht op verzoek voor gemeenteleden, wordt de komende periode ingezet op 2 punten.
  Persoonlijke benadering voor de groep die nog wel ingeschreven is, maar niet of nauwelijks nog enige betrokkenheid toont.
  Initiëren van gemeenschap versterkende activiteiten: fietsen, wandelen, koken e.d. Afstemming met o.a. ‘About Everybody’, bazar activiteiten, AHA-acties en aanschuifdiner zijn nodig.
  Op bovengenoemde wijze wordt met name invulling gegeven aan verbinding en aandacht.

 2. Bezinning, beleving, verdieping
  In samenwerking met de Oude Kerk wordt jaarlijks een programma ingevuld. Bezinning wordt inhoud gegeven door bijeenkomsten te organiseren waarin een Bijbelverhaal centraal staat en thema’s met een pastorale invalshoek, als dementie en toenemende mantelzorg en hoe daarmee om te gaan. Beleving door kunst en muziek in de vorm van cantatediensten en een zangdienst met het Koor voor Nieuwe Religieuze Muziek en exposities in Oude Kerk en Ontmoetingskerk. Verdieping wordt met name ingevuld door leerhuisavonden, waarbij jaarlijks een thema in een aantal bijeenkomsten wordt uitgediept, bijeenkomsten die ook afzonderlijk goed zijn te bezoeken. Ook hier vindt afstemming plaats met inspiratie bijeenkomsten die geïnitieerd worden door Jeugdraad. Bezinning, beleving, verdieping geeft met name inhoud aan inspiratie en verbinding. De komende paar jaar zal stevig ingezet worden om meer gespreksgroepen te krijgen voor kortere of langere tijd die met elkaar willen spreken en denken over onze geloofsbeleving en levensvragen die ons bezig houden. Uit eerdere gesprekken is gebleken dat daar bij menigeen behoefte aan is. Ook bij degenen die zich minder aangetrokken voelen bij onze huidige activiteiten.

 3. Diaconie
  Verbinding maken en aandacht geven waar dat nodig is, dichtbij en ver weg. De afgelopen decennia is veel veranderd op het vlak van goede doelen en de rol van kerk en diaconieën daarin. Het vraagt de komende jaren een stevige oriëntatie hoe het diaconale werk als kerk inhoud te geven. Dat zal door de diaconie worden opgepakt. Concreet zullen daarnaast de volgende initiatieven worden uitgewerkt:
  Op welke wijze kunnen we de Ontmoetingskerk blijvend inzetten als ontmoetingsplek in de buurt. Dat gebeurt nu met het buurtrestaurant en het uitgifte punt voor de Voedselbank Westland. Er wordt ook naar andere plaatsen in Nederland gekeken wat nog meer mogelijk is, om verbinding te maken met buurt- en dorpsbewoners.
  Afstemming van diaconale hulp met andere instanties als Diaconaal Platform Westland (DPW), Vitis Welzijn en schuldhulpmaatjes en het ontwikkelen van richtlijnen om mensen die hulp vragen beter van dienst te zijn. Belangrijk om te realiseren dat het opsporen van armoede niet eenvoudig is.
  Goede doelen. Transparant beleid, uitvoering en communicatie zijn van belang
  Verbinding maken tussen de activiteiten van jongeren, zoals Stichting AHA en inzet voor diaconale doe – projecten.

 4. Jeugdraad
  Jeugdwerk is bijna per definitie een oefenplaats voor samenleven. Steeds weer nieuwe jonge generaties die zaken op willen pakken, willen leren en willen ervaren. Aandacht zal stevig worden gegeven aan inspiratie avonden: wat te doen en hoe om jeugd en jongeren toe te laten groeien naar het onderdeel uitmaken van een gemeenschap van gelovige mensen die zich geïnspireerd weten door elkaar en hun geloof. Adequaat omgaan met en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en als kerk een inspirerende, aantrekkelijke en uitdagende omgeving voor jongeren zijn. Dat geldt niet alleen voor tieners, maar ook voor twintigers en dertigers. Geen pasklare antwoorden maar met elkaar in de jeugdraad elkaar inspireren en de weg zoeken. Het gesprek met twintigers en dertigers zal geïntensiveerd worden om samen te ontdekken wat hen bezig houdt en inspireert als het om leven en geloven gaat. Met de uitkomst van deze gesprekken kunnen initiatieven worden opgepakt.

 5. Vieren
  De afgelopen jaren heeft zich een diversiteit aan diensten ontwikkeld, die deels naast elkaar worden gehouden, zoals Rode Loper diensten, Hallo contact vieringen, junior kerk. Enerzijds minder gemeenschappelijk voor iedereen, anderzijds wel aansprekend en inspirerend voor meer gemeenteleden. Diensten moeten zich blijven ontwikkelen om aansprekend te blijven voor komende generaties. Om te weten wat er leeft bij anderen dan de reguliere kerkdienst bezoekers zal de komende jaren ingezet worden op o.a. het voorbereiden van diensten met tieners, prentenboek vieringen met kinderen van 4 tot 8 jaar. Inspelen op actuele gebeurtenissen en een meer thematische aanpak voor het hele jaar of een deel ervan horen ook tot de mogelijkheden die verder uitgewerkt zullen worden: Inspiratie en verbinding met God en met elkaar.

 6. Communicatie
  De komende jaren hebben ook wij als kerk de uitdaging efficiënt en effectief te communiceren. Meer communicatie gericht op specifieke doelgroepen gebruik makend van de huidige communicatiemiddelen. Praktisch gezien een hele uitdaging. Voor veel zaken blijft persoonlijk uitnodigen en communiceren van groot belang. We zullen in Groot Westland blijven communiceren over onze activiteiten, om blijvend te werken aan de beeldvorming over ons.

 7. Kerkrentmeesters
  Onze gemeente heeft een goede financiële positie en met de Ontmoetingskerk, de Binnenhaven en drie pastorieën goede en voldoende faciliteiten om onze activiteiten te organiseren en uit te voeren. De verhuur van delen van de ruimtes in de Ontmoetingskerk draagt bij aan een verantwoorde jaarlijkse exploitatie. Met de opbrengsten van de Bazar zijn we in staat te blijven vernieuwen en onderhouden. Het CvK maakt de komende tijd een grondige afweging of er mogelijkheden zijn ook de kerkzaal te verhuren met behoud van onze invulling op de zondagen. Marktonderzoek, oriëntatie op verhuurders en studie naar eventueel noodzakelijke aanpassingen worden daarin meegenomen. Een ad hoc commissie zal zich buigen op het verantwoord en goed beleggen van onze liquide middelen. De werkgroep Groene Kerk heeft bij voortduring afstemming met het CvK hoe we onze kerk verder kunnen ‘vergroenen’.

3. Slotwoord
De in deze notitie verwoorde ambities voor de komende jaren zijn onderverdeeld in de verschillende taakgroepen en colleges. We zijn een gemeenschap met 2900 leden, waarvan er ruim 400 als actieve vrijwilliger zijn betrokken. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Er gebeurt gelukkig nog veel meer dan in deze notitie is verwoord. We proberen te vernieuwen en te ontwikkelen om een levende en levendige gemeenschap te blijven, waar mensen geïnspireerd worden, aandacht hebben voor elkaar, in verbondenheid bezig zijn en de verbinding zoeken met mensen om ons heen. Of we nu denker, zoeker of doener zijn, we willen geloof, hoop en liefde putten uit de Bron.

Naaldwijk, 4 juni 2018